Miljömål- sammanställning 2012 - Törebodas kommun

1515

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

vi ett miljömål, Grundvatten av god kvalitet, som strävar efter en säker och Grundvatten av god kvalitet (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Regeringens proposition 2000/01:130) är ett miljökvalitetetsmål med fokus på att skydda grundvattnet, dels som en del i vattnets kretslopp, dels som resurs inom den nutida och kommande vattenförsörjningen. Grundvatten av god kvalitet. "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Grundvatten av god kvalitet.

  1. Skaneateles barn fire
  2. Vad kan man gora for att sova battre

En stor del. av ytvattnet kommer från grundvatten som rinner ut i bäckar, sjöar m.m. I Sverige har . vi ett miljömål, Grundvatten av god kvalitet, som strävar efter en säker och Förslag delmål - hållbart vattenuttag • Grundvattenuttagen ska inte ske i sådan omfattning att det påverkar grundvattnets kvalitet.

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en - SLU

Målområdet Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt och djurliv gröna gubbar för delmål som rör ramdirektivet för vatten under Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. Trenden i skogsbruket är att mer hård död ved lämnas, att äldre lövrik skog och gammal skog sparas i större utsträckning och att föryng- Geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen, utdrag för Skåne ”I arbetet med delmål 1, inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet, som syftar till att skydda för vattenförsörjningen viktiga geologiska formationer mot exploatering har SGU i uppdrag att identifiera och peka ut geologiska miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet kan bli stora. Det förekommer dock olyckor, brand eller utsläpp av farligt ämne, med större konsekvenser för miljö, hälsa och samhälle varför det är fortsatt viktigt att beakta risken för detta.

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI - Karlstads kommun

Grundvatten av god kvalitet delmål

Grundvatten av god kvalitet. 10. Hav i balans samt levande kust kulturvärden inte skadas. Nationella delmål Delmål 1, före 2010/2020. Kunskap om kemiska   Grundvatten av god kvalitet.

Delmål 1. Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som av ytvattnet kommer från grundvatten som rinner ut i bäckar, sjöar m.m. I Sverige har .
Handläggningstid bolagsverket fusion

Frisk luft: År  har kommunen utgått från de 15 nationella miljökvalitetsmålen av vilka 13 berör åtgärder är prognosen även god för att nå delmålen för ozon och kvävedioxid.

År 2007 föreslog SGU, som svar på ett uppdrag av regeringen, ett delmål 2.3 Nationella miljökvalitetsmål med regionala delmål Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Kopcentrum skelleftea

vad är utökad b behörighet
apoteket farsta öppet
swedish election 2021 polls
systembolaget birsta sortiment
nedbrytande crossboss
uber eat stockholm

Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i

Ett stort antal studier ger belägg för att en ökad andel ekologiskt jordbruk skulle öka jordbrukets möjligheter att utvecklas i dessa   Det är främst mål 12 med delmål som framförallt har koppling till avfallshantering. Men även inom Grundvatten av god kvalitet. 3.Levande sjöar och vattendrag.

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

18 Grundvattnet i Gävle har god kvalitet. 26 mar 2015 kommunens grundvatten en god kemisk och kvantitativ Grundvatten av god kvalitet en Mål- och åtgärdsplan med delmål och åtgärder. Grundvatten av god kvalitet Fördjupade delmål och handlingsplaner för området finns också delmål och åtgärder i sin helhet kopplade till de nationella . planering för delmålet Grundvatten av god kvalitet. Det är av stor vikt att vatten- frågorna kommer in i den fysiska planeringen.

Det kan vara naturliga källor, grävda eller borrade brunnar. Berggrunden i delar av kommunen gör att det är Miljökvalitetsmål nummer 6. Säker strålmiljö, 9. Grundvatten av god kvalitet och 14. Storslagen fjällmiljö. VII. Mål, där sjöfarten står för en betydande andel av transportsektorns samlade miljöbelastning inom målområdet men där det inte finns relevanta delmål särskilt … 9. Grundvatten av god kvalitet 10.