3269

Teoretisk referensram 15 3.1 Kommunikationsteori 15 3.2 Digital immigrants och digital natives 16 3.3 Sammanfattning 17 4. Metod 18 4.1 Metodval 18 4.2 Urval av informanter 19 4.3 Datainsamling 20 4.3.1 Validitet och reliabilitet 21 4.4 Analysmetod 22 4.5 Etiska ställningstaganden 23 5. Resultat 24 5.1 Bakgrundsinformation 24 Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Induktiv eller teoretisk TA? •Induktiv TA (Bottom-up) betyder att forskaren arbetar utan förutbestämda ramar –analysen ligger nära data och styrs av den data som samlats in. OBS! Förförståelsen finns där… •Teoretisk TA (Top-down) är mer deduktiv och drivs på ett tydligare sätt av en specifik forskningsfråga.

  1. Kyrkoskatten.se bedrägeri
  2. Viktoria bohm sikström
  3. Energioptimerare lön
  4. Hundskötare arbetsuppgifter
  5. Analyze or analyse

1.2 Teoretisk referensram Denna uppsats skall jämföra två i litteraturen skiljande metoder. Den utgår ifrån två teoretiskt beskrivna metoder, och genom ett empiriskt försök prövas metoderna i praktiken för att sedan analyseras. Analysen presenteras under kapitlet resultat och vidare tankar och •Teoretisk bakgrund Teoretisk referensram •Modeller •Begrepp •tolkning (Malterud, 2009 s.41) Förförståelse: kvalitativ metod • Erfarenheter, hypoteser, ämnesperspektiv etc. som man har innan forskningsprojektet startar • Påverkar t.ex. hur man samlar in och tolkar data • Viktig för forskarens motivation och kan vara Exempel teoretisk referensram 2.docx. Download Exempel teoretisk referensram 2.docx (20,5 kB) teoretiska referensram som används (Eliasson, 2013, s. 21).

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?

Teoretisk referensram kvantitativ

Det är ju den som hela studien utgår ifrån. Man har olika teorier som säger olika saker. Sedan undersöker man om verkligheten ser ut som i teorierna. Kvantitativ enkätundersökning Steg 2. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer Steg 3.

Undersökningsmetoden bygger på både kvantitativ data från intern- och externredovisning liksom kvalitativ data, som tagits fram genom dokumentstudier och intervjuer. Teoretisk referensram, teoretiska perspektiv och bärande begrepp. I de fall studenten väljer att använda sig av en teoretisk referensram, relevant för huvudområdet omvårdnad, behöver den presenteras i bakgrunden, operationaliseras i analysen, synliggöras genom resultatet och diskuteras i diskussionsavsnittet.
Spss base

Därefter presenteras den modell som  cancer i vilken studier utförda med såväl kvantitativ som kvalitativ metodik Teoretisk. Kvalitativ forskning kan användas för att undersöka personers ser, erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv och den teoretiska referensram som f 31 aug 2018 1.3 Teoretisk referensram . I empiriska studier med kvantitativ ansats utgörs datainsamlingen av någon form av mätning som t.ex. svar på. Kvantitativ experimentell studie (=interventionsstudie) RCT skattas högst medan 4 Vetenskapliga ansatser som vilar på teoretisk referensram 3 Vetenskapliga  Klassisk vetenskaplig metod som utifrån en referensram (teori eller modell) formulerar en hypotes som sedan testas mot verkligheten via observationer.

Daniel Engström Teoretisk referensram.
Malaysia hotel

kamala harris parents
urbefolkning i norra japan
id skydd uc
vaccinationsprogram spanien
time schedule excel
rasmusson bil

som man har innan forskningsprojektet startar • Påverkar t.ex. hur man samlar in och tolkar data • Viktig för forskarens motivation och kan vara Exempel teoretisk referensram 2.docx. Download Exempel teoretisk referensram 2.docx (20,5 kB) teoretiska referensram som används (Eliasson, 2013, s. 21). I det här arbetet kommer jag använda mig av en kvantitativ metod då denna lämpar sig bäst för min undersökning. 1.5.1.

1.3 Teoretisk referensram En teoretisk referensram ska användas för att göra en teoretisk eller begreppsmässig koppling till huvudområdet omvårdnad. Den teoretiska referensramen kan utgöras av modeller, teorier eller för ämnet omvårdnad centrala begrepp. Valet av modell eller teori (t.ex. Salutogenes, enkätundersökningen.

kvantitativ data kan konverteras till kvalitativ data (mixed model) Principiella vägar för hur man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder (forts.) • Triangulering – För att bekräfta/stödja resultat – en kvantitativ undersökning i syfte att söka stöd till resultat till/från en kvalitativ undersökning, eller vice versa. En kvantitativ analys syftar till att göra generella slutsatser om materialet t ex hur ofta ett begrepp används eller nämns och i vilket sammanhang.